دانشکده علوم پزشکی - واحد گرمسار
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
ریاست واحد
 
 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار:  دكتر عليرضا لادن مقدم
 
مشخصات فردي

تاريخ تولد: 1344/1/1

محل تولد: تهران

استخدام: دانشيار رسمي-قطعي پايه 17 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

 

تحصيلات

كارشناسي: مهندسي كشاورزي-باغباني، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1372.

كارشناسي ارشد: مهندسي كشاورزي-باغباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، 1377.

عنوان پايان نامه: تأثير هورمون سايتوكنين وبرخي از مواد شيميايي ودما بر طول عمر وكيفيت گل بريده رز.

 دكتري تخصصي: علوم باغباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، 1387.

عنوان پايان نامه: اثر اسيد هيوميك در جذب عناصر غذايي وافزايش مقاومت پسته به شوري.

 

گزيده مقالات مجله اي اخير

1. A. R. Ladan-Moghadam, Three new compounds from the seeds of Trachyspermum copticum, Int. J. Food Prop. 20 (2017) 1593.

 2. A. R. Ladan-Moghadam, New compound from the aerial parts of Achillea millefolium, Int. J. Food Prop. (2017) Published online, DOI: 10.1080/10942912.2016.1230747.

 3. A. Bahonar, A. R. Ladan-Moghadam et al., Quantitative and qualitative changes of Rosemary (Rosemarinus officinalis L.) in response to mycorrhizal fungi (Glomus intraradices) inoculation under saline environments  J. Med. Plants, 12 (2016) 57.

 4. A. R. Ladan-Moghadam, Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Trachyspermum copticum L. Essential Oil in Iran, J. Ess. Oil Bearing Plants 19 (2016) 1532.

 5. A. R. Ladan-Moghadam, Chemical Composition and Antioxidant Activity Cuminum cyminum L. Essential Oils , Int. J. Food. Prop. 19 (2016) 438.

 6. A. R. Ladan-Moghadam, Efficacy of Chemically Characterized Cuminum cyminum Essential Oil as an Antioxidant and Lipid Peroxidation Inhibitor, J. Ess. Oil Bearing Plant 19 (2016) 134. 

 7. A. R. Ladan-Moghadam, Antioxidant Activity and Chemical Composition of Rosmarinus officinalis L. Essential Oil from Iran , J. Ess. Oil Bearing Plants 18 (2015) 1490.

  8. A. Lamian. A. R. Ladan-Moghadam and A. Mehrafarin; Changes of morphophysiological traits, essential oil and methyl chavicol content of tarragon (Artemisia dracunculus) to Mycorrhiza (Glomus intraradices) inoculation and salinity stress ,J. Med. Plants 4 (2015) 64.

 9. A. R. Ladan-Moghadam, ; Antioxidant Activity and Essential Oil Evaluation of Satureja hortensis L. (Lamiaceae) from Iran, J. Ess. Oil Bearing Plants 18 (2015) 455

 10. لادن مقدم، عليرضا، نقش پوشش گياهي در كيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردي: شهر گرگان، مديريت شهري، سال 95، شماره 45، صفحه 95.

11. لادن مقدم، عليرضا و ديگران ، بررسي ويژگي هاي رويشي و فيزيولوژيك پروونانس هاي پده (Populus euphratica) در عرصه شور ايستگاه بيابان گرمسار، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، سال 92، شماره 51، صفحه 115.

12. لادن مقدم، عليرضا و ديگران، اثرسوپر جاذب بركاهش اثر تنش خشكي بر برخي صفات فيزيولوژيكي گل جعفري (Togetes marigold)، پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران، سال 93، شماره 3، صفحه 72.  

13. لادن مقدم،  عليرضا و ديگران؛ بررسي ويژگي هاي رويشي و فيزيولوژيك پروونانس هاي پده (Populus euphratica) در عرصه شور ايستگاه بيابان گرمسار، تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، سال 92 ، شماره 115، صفحه 21.

14. لادن مقدم، عليرضا و ديگران؛ ريزپيوندي (Micrografting) در كاكتوس با كاربرد هورمون اكسين(IBA)، مجله علوم زيستي، سال 90، شماره 4، صفحه 195.

15. لادن مقدم، عليرضا و ديگران؛ اثر كاربرد سرما واسيد جيبرليك در تغييرات كربوهيدراتهاي پياز نرگس واثر آن در پيش رسي نرگس، فصلنامه گياه وزيست فناوري، سال 90، شماره 3، صفحه 59.  

16. لادن مقدم، عليرضا ، اثر دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پياز بر رشد رويشي و زايشي گل مريم Polianthes Tuberosa L، پذيرفته شده در مجله توليد گياهان زراعي، 1396.

 

كتاب ها

1. عليرضا لادن مقدم و ديگران،" اصول كاربردي مواد آلي در كشاورزي"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، 1387.

2. عليرضا لادن مقدم و غلامرضا تقوي ، "فرهنگ مصور گل وگياهان زينتي رايج"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، 1390.

3. عليرضا لادن مقدم و ديگران، "پرورش گياهان در مناطق خشك ونيمه خشك"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، 1391.

 

طرح هاي پژوهشي

1. طرح درون دانشگاهي "طراحي الگوي پذيرش فن آوري هاي مبارزه بيولوژي آفات باغي از ديد باغداران گرمسار"، 1390.

2. طرح برون دانشگاهي "بررسي الگوي كشت با گونه هاي درختي و درخچه اي مناسب جهت كنترل حشرات ناقل بيماري هاي شايع در اصفهان"، 1394.

3. طرح برون دانشگاهي "بررسي قوه ناميه و زنده ماني درختان ارغوان ،اقاقيا،ليلكيدر اقليم هيركاني"، 1394.

 

سوابق تدريس در تحصيلات تكميلي

فيزيولوژي گياهان دارويي، مباحث نوين در توليد محصولات باغباني، توليد محصولات ارگانيك، كشت بافت و سلول گياهي، هورمون ها و مواد تنظيم كننده رشد در باغباني، تغذيه و متابوليسم در گياهان با غباني، كشت بافت سلول گياهي، اثرتنش هاي محيطي بر رشد گياهان، تغذيه گياهان در باغباني، ازدياد نباتات تكميلي

 

علايق پژوهشي

گياهان دارويي، تغذيه گياهان، فيزيولوژي، تنش گياهان، آناليز عناصر، فضاي سبز

 

سوابق اجرايي

1. سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار از بهمن 95.

2. رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول از مهر 91 الي بهمن 95 .

(اخذ مجوز و راه اندازي 41 رشته كارشناسي ارشد و 27 رشته دكتري در رشته هاي مرتبط با وزارت علوم و 3 رشته كارشناسي پيراپزشكي شامل هوشبري، بهداشت و اتاق عمل و دوره ارشد پرستاري اطفال از رشته هاي مرتبط با وزارت بهداشت در اين بازه)

3. سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات گرگان بمدت 1 سال.

(اخذ مجوز وراه اندازي 8 رشته كارشناسي ارشد در اين بازه).

4. معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار بمدت 12 سال و 5 سال از اين بازه همزمان قائم مقام واحد (طي سالهاي 78 تا 90).

5. مشاور رياست منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي بمدت يك سال.

 

 ساير نكات

پژوهشگر برتر چهارمين جشنواره پژوهش و فناوري در سال 91.

راهنمايي بيش از 40  پايان نامه كارشناسي ارشد و 2 رساله دكتري.

عضو هيأت تحريريه فصلنامه پژوهشي در علوم،مهندسي و تكنولوژي از سال 92 تا كنون.

طراح سوالات كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه آزاد اسلامي به مدت 5 سال.

نماينده مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه مصاحبه آزمون دكتراي تخصصي سال 92 در رشته علوم باغباني.

بازرس دفتر نظارت و ارزيابي در بيش از 20 واحد دانشگاهي.

نائب رئيس كميته فرهنگي تربيتي و اجتماعي استان گلستان.

شركت در بيش از 30 كارگاه فرهنگي، آموزشي وپژوهشي.

مشاور علمي مستمر دانشجويان شاهد و ايثارگر.

عضو كميته انتصابات منطقه ده در سال 90.

دبير اجرايي هجدهمين جشنواره هنر و ادبيات ديني و پژوهشي قرآن و عترت (ع) دانشجويان و استادان دانشگاه هاي سراسر كشور.


 

 
اهم مسئوليتهاي رياست واحد:

هدايت و نظارت بر فعاليت ها و امور آموزشي، پژوهشي و دانشجويي در چارچوب خط­ مشي هاي پيش بيني شده.

نظارت عاليه بر اجراي دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آيين‌نامه‌هاي ارسالي و صادره از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و صدور دستور العمل هاي لازم به منظور هدايت زيرمجموعه.

نظارت بر حسن اجراي وظايف معاونت ها و مديريت ها.

اتخاذ تصميم در مورد كليه فعاليت هاي اداري و مالي، آموزشي، فرهنگي و دانشجويي.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/07/07
تعداد بازدید: 543
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal